Huishoudelijk reglement van de coöperatie Opgewekt Heeze-Leende U.A. 


Artikel 1

Dit reglement geeft invulling aan de mogelijkheid geschetst in een aantal artikelen van de statuten van de coöperatie om zaken nader te regelen. Het is vastgesteld in de algemene vergadering van de coöperatie dd. 18-04-2016.

Artikel 2

Volgorde van reglementen

2.1 Dit reglement is ondergeschikt aan het Burgerlijk Wetboek en aan de statuten van de coöperatie Opgewekt Heeze-Leende U.A.

Artikel 3             

3.1 Lidmaatschap

Aspirant leden schrijven zich via elektronische weg of op papier, in bij de coöperatie. Inschrijving gaat gepaard met:

·         voor natuurlijke personen: opgave van naam, adres en woonplaats, geboortedatum,  alsmede telefoonnummer en email adres;

·         voor rechtspersonen: opgaven van adres en woonplaats statutaire zetel, alsmede telefoonnummer en email adres.

Na acceptatie van de inschrijving door het bestuur van de coöperatie wordt het aspirant lid toegelaten tot het lidmaatschap van de coöperatie. Ten bewijze daarvan:

·         wordt een lidmaatschapsovereenkomst ondertekend, waarin o.a. :

o   het lid verklaart de doelstelling van de coöperatie te onderschrijven;

o   het lid verklaart in te stemmen met de rechten en plichten die voortvloeien uit statuten en dit reglement;

o   het lid verklaart akkoord te gaan met de financiële verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap, zoals opgenomen in dit reglement;

·         Worden de gegevens van het lid opgenomen in het ledenregister, met vermelding van de datum waarop hij of zij lid is geworden.

3.2 Baten lidmaatschap

Het lidmaatschap van de coöperatie leidt voor het lid tot de volgende voordelen/rechten:

  • Een lid heeft rechtstreeks of via vertegenwoordiging het recht om zijn mening te geven en om al of niet in te stemmen over voorstellen, die via het bestuur zijn gepresenteerd. Een lid heeft de mogelijkheid om gratis een adviesgesprek aan te vragen over zijn energiezaken. Bijvoorbeeld: moet ik nu in zonnepanelen investeren? Hoe kom ik aan goedkope groene stroom? Heeft het zin om mijn huis te isoleren?
  • Een lid kan tegen een vergoeding deelnemen aan gezamenlijke inkoopacties, bijvoorbeeld als het gaat om groene stroom, isolatie, of zonnepanelen.
  • Als de coöperatie meer geld overhoudt dan nodig is voor investeringen, dan deelt een lid mee in dat overschot volgens een vastgestelde verdeelsleutel.
  • In grotere projecten kunnen leden gebruik maken van de kennis, kunde en inzet van de coöperatie zal per project gekeken worden naar financiële mogelijkheden. Dat kan betekenen, dat in dergelijke gevallen een vergoeding berekend wordt, maar betekent ook altijd dat de coöperatie voor de leden streeft naar de best mogelijke oplossing.

3.3 Financiële afspraken/verplichtingen lidmaatschap

Een lid van de coöperatie:

·         betaalt jaarlijks tijdig de contributie, zoals vastgesteld door de ledenvergadering;

·         zal aan de financiële verplichtingen voortkomende uit door de coöperatie met hem/haar overeengekomen afspraken tijdig en volledig voldoen.

3.4 Overige verplichtingen lid(maatschap)

·         Ieder lid verklaart een zodanig inzicht te verschaffen in zijn administratie dat kan worden vastgesteld dat hij/zij voldoet en/of heeft voldaan aan de verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap.

·         Ieder lid verklaart zich bij inschrijving akkoord met registratie en verwerking (in het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens) van zijn persoonsgegevens ten behoeve van:

a.       het voeren van een adequate leden-en activiteitenadministratie;

b.       het voeren van een adequate administratie van de financiële rechten en verplichtingen;

c.       het registreren van de resultaten van uitgevoerde opdrachten en evaluaties daarvan.

·         Ieder lid heeft te allen tijde recht de ten aanzien van hem/haar geregistreerde gegevens in te zien en op feitelijke juistheid te controleren.

3.5 Opzeggen lidmaatschap

·         Een lid kan het lidmaatschap opzeggen per brief of email gericht aan het bestuur.

·         Het bestuur beslist over de voorgenomen opzegging binnen twee weken na ontvangst van het schrijven, en communiceert de beslissing met het opzeggend lid.

Artikel 4              

4.1 Ledenvergadering

In beginsel heeft ieder lid zowel spreekrecht als stemrecht op de ledenvergadering.

Indien door het grote aantal leden een niet werkbare situatie zou ontstaan, kan de ledenvergadering op voorstel van het bestuur besluiten een coöperatieraad in te stellen.

De coöperatieraad treedt vervolgens in plaats van de individuele leden en vormt de ledenvergadering, die belast is met de controle op het bestuur, zoals aangegeven in de statuten.

4.2 Verkiezing coöperatieraad.

Nadat het besluit is genomen om een coöperatieraad op te richten volgt een verkiezing van de leden van de coöperatieraad uit en door de leden van de coöperatie.

Vervolgens zal elk jaar 1/3 (een derde) van de leden van de coöperatieraad aftredend zijn en zal het aantal door een nieuwe verkiezing worden aangevuld.

Aftredende leden van de coöperatieraad mogen zich direct herkiesbaar stellen.