privacyverklaring

Energiecoöperatie Opgewekt Heeze-Leende u.a. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Bij vragen over deze privacyverklaring, of indien u uw gegevens wilt inzien, wijzigen, of verwijderen kunt u contact opnemen via secretaris@opgewekthl.nl .

Persoonsgegevens die wij verwerken
Opgewekt Heeze-Leende verwerkt je persoonsgegevens, die je aan ons hebt verstrekt bij je aanmelding als lid, of als abonnee op de nieuwsbrief,
 of bij de inschrijving voor een voorlichtingsbijeenkomst.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adres
- Postcode
- Woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. 
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. 
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, 
neem dan contact met ons op via secretaris@opgewekthl.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Opgewekt Heeze-Leende verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Versturen van informatie met betrekking tot ledenvergaderingen.
- Verzenden van onze nieuwsbrief.
- Je te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Opgewekt Heeze-Leende analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 
Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. 


Geautomatiseerde besluitvorming
Opgewekt Heeze-Leende neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Opgewekt Heeze-Leende bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens worden bewaard tot twee jaar na beëindigen van het lidmaatschap.
Gegevens over website bezoek worden 3 maanden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Opgewekt Heeze-Leende verstrekt persoonsgegevens aan derden uitsluitend wanneer dit nodig is voor de statutaire verplichting om leden in staat te stellen een buitengewone 
Algemene Leden Vergadering bijeen te roepen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Opgewekt Heeze-Leende gebruikt geen cookies. 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 
Opgewekt Heeze-Leende en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, die wij van jou hebben ontvangen, 
in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar 
op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretaris@opgewekthl.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. 
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. 
Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Opgewekt Heeze-Leende wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons