Statuten Coöperatie Opgewekt Heeze-leende U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE

STATUTEN

Artikel 1 – Naam en zetel

1. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Opgewekt Heeze-Leende U.A.

2. De coöperatie is gevestigd te Heeze-Leende.

Artikel 2 - Doel

1. De coöperatie heeft als doel bij te dragen aan de energietransitie en de daarbij behorende maatschappelijke ontwikkeling. Met dit doel voorziet de coöperatie in de stoffelijke behoeften van haar leden krachtens overeenkomsten, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen. Zij kan ook de maatschappelijke belangen van leden behartigen.

2. Het bedrijf dat de coöperatie uitoefent of doet uitoefenen omvat:

 a. het stimuleren van het gebruik van duurzame, lokaal opgewekte energie in de gemeente Heeze-Leende;

 b. het produceren of doen produceren van duurzame energie in de gemeente HeezeLeende, direct of indirect ten behoeve van de leden;

 c. het collectief inkopen van energie en/of daaraan gerelateerde producten en/of diensten ten behoeve van haar leden;

 d. het bevorderen van energiebesparing door haar leden;

 e. het bevorderen van de sociale samenhang binnen de gemeenschappen in Heeze-Leende in het algemeen en de samenwerking tussen leden in het bijzonder;

 f. al hetgeen daartoe behoort of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

3. De coöperatie kan de overeenkomsten die zij met haar leden sluit ook met derden aangaan, mits niet in zodanige mate dat de overeenkomsten met de leden van ondergeschikte betekenis zijn.

4. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het uitoefenen van een bedrijf ten behoeve van de leden;

b. het verwerven, oprichten en exploiteren van duurzame energie-, opwekkings-middelen, waaronder zonne-energiesystemen, wind- en waterkrachtsystemen;

 c. het sluiten van overeenkomsten met leden teneinde te voorzien in hun behoefte aan duurzame, lokaal geproduceerde energie;

 d. het oprichten van, deelnemen in of samenwerken met organisaties, als dat voor het bereiken van het doel van de coöperatieve vereniging bevorderlijk kan zijn;

 e. het geven van voorlichting over de lokale opwekking van- en het gebruik van duurzame energie;

 f. het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden die met het vermelde doel in verband staan of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Artikel 3 – Aanvraag en toelating lidmaatschap; het ledenregister

1. Leden van de coöperatie kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die woonachtig of gevestigd zijn in de gemeente Heeze-Leende. Ook samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid (maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen) kunnen lid zijn van de coöperatie. Het lidmaatschap van een dergelijk samenwerkingsverband betekent het lidmaatschap van de gezamenlijke vennoten. Het samenwerkingsverband wordt daarbij beschouwd als één lid. De lidmaatschapsrechten van het samenwerkingsverband kunnen alleen worden uitgeoefend door een vennoot die bestuursbevoegdheid heeft. De vennoten van het samenwerkingsverband wijzen een van hen aan als de vennoot die namens het samenwerkingsverband de lidmaatschapsrechten zal uitoefenen. In een huishoudelijk reglement kunnen nadere vereisten voor het lidmaatschap worden gesteld.

2. De aanvraag van het lidmaatschap van de coöperatie geschiedt door een schriftelijk verzoek aan het bestuur onder verstrekking van alle door het bestuur verlangde gegevens. Het bestuur beslist binnen één maand na ontvangst van het verzoek over de toelating en deelt de beslissing schriftelijk aan de aanvrager mee. Ingeval van niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering niet alsnog tot toelating besluiten.

3. Het bestuur houdt een ledenregister bij waarin de namen en adressen van de leden zijn vermeld, en bij samenwerkingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid de naam en het adres van degene die de samenwerkingsvorm vertegenwoordigt. Het register ligt voor de leden ter inzage.

Artikel 4 - Overdracht en overgang lidmaatschap

1. Het lidmaatschap is vatbaar voor overgang door juridische fusie, juridische splitsing of erfopvolging, met dien verstande dat de lidmaatschapsrechten pas kunnen worden uitgeoefend nadat de overgang is goedgekeurd door het bestuur.

2. De regels van artikel 3 lid 2 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 - Einde lidmaatschap

1. Het lidmaatschap eindigt:

 a. door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de coöperatie dan eindigt zijn lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan, tenzij dit ophouden te bestaan het gevolg is van juridische fusie of juridische splitsing en het lidmaatschap vatbaar is voor overgang;

 b. door opzegging door het lid;

 c. door opzegging door de coöperatie;

 d. door ontzetting.

 Door het toe- en uittreden van vennoten eindigt het lidmaatschap van een samenwerkingsverband niet, maar bij uittreding participeert een vennoot niet langer in lidmaatschap, terwijl toetreding met zich brengt dat een vennoot deel krijgt in het

lidmaatschap.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een

boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier

weken.

3. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk:

 a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

 b. binnen een maand nadat een besluit waarbij anders dan geldelijk de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan een lid bekend is geworden of medegedeeld;

 c. binnen een maand nadat een lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van de coöperatie in een andere rechtsvorm of tot fusie, dan wel splitsing. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

3. Opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.

 Opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie kan slechts plaatsvinden:

 a. wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten - door de statuten en/of het huishoudelijk reglement aan het lidmaatschap gesteld - te voldoen;

 b. wanneer redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

 c. ingeval van opzegging met onmiddellijke ingang is de beroepsprocedure in lid 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

 Het bepaalde in de laatste zin van het vorige lid is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat opzegging kan geschieden met onmiddellijke ingang in het geval sub b. hiervoor vermeld.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der coöperatie handelt of wanneer een lid de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.

 De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

5. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de

coöperatie of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Het bepaalde in lid 4 over een beroep is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 – Geldmiddelen

De geldmiddelen van de coöperatie bestaan uit: de jaarlijkse contributies van de leden, het inleggeld van (toetredende) leden, giften, erfstellingen, subsidies en het door de Algemene Vergadering gereserveerde deel van een eventueel batig saldo en andere inkomsten. Het bestuur bepaalt anneer het inleggeld dient te worden voldaan. Jaarlijks wordt door de algemene vergadering de hoogte van de contributie en van het inleggeld vastgesteld. Het niet-gestorte gedeelte van het inleggeld is teeds opeisbaar. Het inleggeld behoort tot het eigen vermogen van de coöperatie en wordt bij uittreding niet terugbetaald, indien in de loop van het boekjaar het lidmaatschap eindigt, blijven de contributie en het inleggeld voor het geheel verschuldigd.

Artikel 7 - Wijziging in de overeenkomsten, aansprakelijkheidhet

1. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het wijzigen van de met de leden in de uitoefening van haar bedrijf aangegane overeenkomsten, mits de coöperatie deze bevoegdheid in de overeenkomst op duidelijke wijze heeft voorbehouden.

2. Elke aansprakelijkheid van de leden of oud-leden om in een tekort van de coöperatie, ontstaan door haar ontbinding, faillietverklaring of enige andere oorzaak, bij te dragen, is uitgesloten.

Artikel 8 – Benoeming, schorsing en ontslag van het bestuur

1. De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders met een minimum van drie (3) en een maximum van negen (9). De bestuurders worden uit de leden benoemd. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van drie (3) jaar.

2. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en eventueel plaatsvervangers voor hen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.

3. Het bestuur stelt aan de hand van de voorgeschreven zittingsduur een rooster van aftreden

vast. Daarbij moet worden voorkomen dat het periodiek aftreden een evenwichtig functioneren van het bestuur in gevaar brengt, om welke reden het bestuur van geval tot geval de zittingsduur van een bestuurder mag verlengen met ten hoogste één jaar.

4. Bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen door de algemene vergadering

worden geschorst en ontslagen. Een besluit tot schorsing en ontslag behoeft dezelfde meerderheid van stemmen en hetzelfde quorum als een besluit tot statutenwijziging.

5. Als ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet binnen zes (6)

maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.

Artikel 9 – Bestuursbevoegdheid

1. Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie. Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur benoemen. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur.

2. De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de algemene vergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur medegedeeld. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

Artikel 10 – Bestuursvergaderingen

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee andere bestuurders dit wensen. De oproepingstermijn bedraagt ten minste drie dagen.

2. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten is vereist de aanwezigheid van ten minste de

helft van het aantal bestuurders. Indien oproeping niet rechtsgeldig heeft plaatsgevonden kan het bestuur besluiten nemen indien alle bestuurders in die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders zich schriftelijk

vóór het voorstel hebben uitgesproken. Van besluiten op deze wijze tot stand gekomen wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling gedaan.

Artikel 11 – Coöperatieraad (Raad van Toezicht)

1. De algemene ledenvergadering kan overgaan tot het instellen van een coöperatieraad, die belast wordt met het toezicht houden op het bestuur.

2. De coöperatieraad bestaat uit een oneven aantal natuurlijke personen met een minimum van drie (3) en een maximum van zeven (7)

3. De algemene ledenvergadering kan niet-leden uitnodigen zitting te nemen in de coöperatieraad.

4. Lid van de coöperatieraad kan niet een persoon zijn:

 a. die in dienst is van de coöperatie, ten behoeve van de coöperatie bepaalde diensten verricht of een belangrijke zakelijke relatie heeft met de coöperatie;

 b. die in een periode van 3 jaar voorafgaand aan de benoeming in dienst was van de coöperatie of lid was van haar bestuur;

 c. die lid is van het bestuur van de coöperatie;

 d. die verwant, of gehuwd is, of samenwoont met een zittend lid van het bestuur van de coöperatie.

5. De benoemings- ontslag- of ontzeggingsprocedures voor leden van de coöperatieraad zijn gelijk aan die van het bestuur zoals bepaald in deze statuten.

6. De coöperatieraad bepaalt een eigen rooster van aftreden.

7. De coöperatieraad stelt een reglement ten behoeve van haar functioneren vast wat ze ter informatie voorlegt aan de algemene vergadering.

8. De coöperatieraad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie en de met haar verbonden ondernemingen. De leden van de raad staan het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad ter zijde.

9. De coöperatieraad is bevoegd iedere door de algemene ledenvergadering benoemde bestuurder te schorsen. Deze schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.

Artikel 12 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid; tegenstrijdig belang

1. Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.

3. Het bestuur is bevoegd, onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 2, aan een of meer personen al dan niet doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid te verlenen.

4. In alle gevallen waarin de coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders kan de algemene vergadering één of meer personen aanwijzen om de coöperatie te vertegenwoordigen.

5. Behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel, vertegenwoordigt de coöperatieraad de coöperatie in andere gevallen van strijdig belang met een of meer bestuurders dan het sluiten of wijzigen van overeenkomsten zoals deze met alle leden in gelijke omstandigheden worden gesloten.

Artikel 13 – Directie

1. Het bestuur kan een directie benoemen. De directie is werkzaam onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur en wordt door het bestuur van een schriftelijke instructie (directiereglement) voorzien. Dit directiereglement wordt voorafgaand aan de benoeming ter goedkeuring voorgelegd aan de coöperatieraad. Bij het ontbreken daarvan wordt dit voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.

2. De directie is belast met de dagelijkse leiding van het bedrijf.

3. De directie is verplicht de vergaderingen van het bestuur, de coöperatieraad en van de algemene vergadering bij te wonen, indien dit door het bestuur, de coöperatieraad of door degene die de algemene vergadering bijeenroept wordt verlangd.

Artikel 14. – Algemene vergaderingen

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente Heeze-Leende.

2 Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet verplicht is.

3. De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de vergadergerechtigden met in achtneming van een termijn van ten minste zeven (7) dagen. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.

4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

5. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende (1/10e) gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier (4) weken na indiening van het verzoek. Aan de eis van dit schriftelijke verzoek is niet voldaan als het verzoek slechts elektronisch is vastgelegd.

6. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen (14) geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan op de wijze als in lid 3 van dit artikel bepaald. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de leiding van de algemene vergadering en het opstellen van de notulen.

7. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits alle stemgerechtigden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van een tiende (1/10e) gedeelte der stemmen zich daartegen verzet.

8. Het bepaalde in de eerste zin van het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene vergadering indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op een kortere dan voorgeschreven termijn of indien onderwerpen worden behandeld die niet op de agenda zijn vermeld.

Artikel 15 - Toegang en stemrecht

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de personen die deel uitmaken van de organen van de coöperatie, en degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.

2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden die niet geschorst zijn. Ieder van hen heeft één stem. Iedere stemgerechtigde kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste een persoon als gevolmachtigde optreden.

3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

4. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.

5. Alle besluiten waarvoor bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

6. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 16 - Vergaderorde

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of, bij diens afwezigheid, door een andere aanwezige bestuurder. Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

 

Artikel 17 – Boekjaar, jaarstukken

1. Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier (4) maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de leden ter inzage ten kantore van de coöperatie. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage van de leden, tenzij de artikelen 2:396 lid 6 of 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de coöperatie gelden. De leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. 3. Het bestuur kan zich bij het opstellen van de jaarrekening laten bijstaan door een (register)accountant die een verklaring overlegt een en ander zoals bedoeld in artikel 2: 58 lid 1 in verband met artikel 2:48 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

4. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en de leden van de coöperatieraad; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

5. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering die het bestuur uiterlijk een maand na afloop van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde termijn doet houden. Na vaststelling van de jaarrekening zal de algemene ledenvergadering een besluit nemen met betrekking tot het verlenen van decharge aan de bestuursleden voor de uitoefening van hun taken, voor zover de uitoefening van die zaken blijkt uit de jaarrekening of anderszins daarvan kennis is gegeven aan de algemene ledenvergadering voor de vaststelling van de jaarrekening.

Artikel 18 – Winst

Van de winst wordt een gedeelte- ter grootte zoals door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur vast te stellen- gereserveerd. Het niet-gereserveerde gedeelte van de winst wordt uitgekeerd aan hen die in het betreffende boekjaar lid waren (verbruikersdividend), volgens een bij reglement vast te stellen verdeelsleutel. Verbruikersdividend dat niet binnen vijf (5) jaren na vaststelling is opgeëist, vervalt aan de coöperatie.

Artikel 19 – Statutenwijziging, Ontbinding en Juridische Fusie of Splitsing

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, genomen in een vergadering met een meerderheid van tenminste drie/vierde (3/4e) van het aantal uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

2. De termijn voor de oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste veertien (14) dagen. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf (5) dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomedaartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

3. Het bestuur is verplicht de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. Ieder lid van het bestuur is bevoegd de voor de wijziging van de statuten vereiste notariële akte te verlijden.

4. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen bij het handelsregister.

5. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de coöperatie, tot juridische fusie en tot juridische splitsing.

Artikel 20 - Vereffening

1. De algemene vergadering stelt bij haar besluit tot ontbinding de bestemming vast voor het batig saldo.

2. De vereffening geschiedt door het bestuur tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars benoemt.

3. Indien de coöperatie op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgaaf aan het handelsregister.

4 Na de ontbinding blijft de coöperatie voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de coöperatie uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’.

5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.

6. De coöperatie houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister waar de coöperatie is ingeschreven.

7. De boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden coöperatie blijven nadat de coöperatie heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door de vereffenaars aangewezen persoon, gedurende de door de wet gestelde termijnen. Binnen acht (8) dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het handelsregister.

Artikel 21 Reglement

1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

SLOTVERKLARINGEN

1. Bij gelegenheid van de oprichting van de coöperatie worden de oprichters tot eerste bestuurders van de benoemd en wel als volgt:

 a. mevrouw I.S.H. Beate, voornoemd, als voorzitter;

 b. de heer D. Tetteroo, voornoemd, als secretaris;

 c. de heer J.P. Reiling, voornoemd, als penningmeester.

2. Het eerste boekjaar zal eindigen op een en dertig december tweeduizend zestien (31-12-2016).

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

Indien in de onderhavige akte een rechtsgevolg afhankelijk is gesteld van het al dan niet gehuwd  zijn of van een rechtstreeks met het huwelijk verbonden rechtsfeit, wordt met het huwelijk gelijkgesteld een geregistreerd partnerschap, tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald. Waar in deze akte is vermeld ongehuwd of nimmer gehuwd geweest is daaronder tevens begrepen niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest.

SLOT

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. WAARVAN AKTE in minuut is verleden ter plaatse en op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de akte van de inhoud daarvan te hebben kennis genomen, te zijn gewezen op de gevolgen die voor hen uit de akte voortvloeien en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris.